Nejčastější dotazy

  1. Domů
  2.  » 
  3. Uchazeč
  4.  » Nejčastější dotazy

Obecné

1. Platí se školné?

Naše škola je příspěvková organizace. Školné se neplatí.

2. Má škola svoje ubytovací zařízení?

Ne, svoje ubytovací zařízení škola nemá. Naši žáci se ubytovávají sami například v těchto DM:

Domov mládeže, Jedovnická 10, 628 00 Brno – Líšeň, tel.: 544 422 830, email: [email protected], web: www.dm-jedovnicka.cz

Masarykův domov mládeže, Cihlářská 604/21, 602 00 Brno, tel.: 549 247 995, 542 214 107, email: [email protected], web: www.masarykuvdm.cz

Přijímací řízení

1. Koná se na škole i školní přijímací zkouška?

Ne, na naší škole se školní přijímací zkouška nekoná.

2. Do kdy se odevzdávají přihlášky ke studiu?

Přihlášky ke studiu se odevzdávají do 1. března, včetně.

Pokud bude přihláška zaslána poštovními službami,  je rozhodující datum na  podacím razítku.

3. Kdo mi vypíše známky na přihlášce?

Jsou tři možnosti:

Maturitní obory:

  1. Známky vypisuje škola, kde uchazeč končí základní vzdělání a zároveň tato škola správnost známek potvrdí.
  2. Zákonný zástupce uchazeče přinese originály vysvědčení, ze kterých se počítají průměry.  Kopie si uděláme ve škole sami a ověříme jejich správnost.
  3. Pokud je přihláška zaslána poštou a škola nevypsala a nepotvrdila správnost známek, musí se k přihlášce přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení.

Jednoleté zkrácené studium:

  1. Známky vypisuje škola, kde uchazeč ukončil střední vzdělání. V tomto případě škola známky také potvrdí.
  2. Uchazeč přinese originály vysvědčení, ze kterých se počítají průměry.  Ve škole si uděláme kopie sami.
  3. Pokud je přihláška zaslána poštou a původní škola nevypsala známky, musí se k přihlášce přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení.

Přihlášky ke stažení

4. Kde získám zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem školy slouží zápisový lístek.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

5. Konají se talentové zkoušky?

Ne, na naši školu se nedělají talentové zkoušky.

6. Jaké známky se mají vyplnit na přihlášce ke studiu?

Na přihlášce je uvedeno, že zpravidla za dva poslední ročníky.

Ano, tento údaj na přihlášce skutečně je, ale text také pokračuje: “uvedou se  známky v návaznosti na kritéria přijímání”. To znamená, že se uchazeč musí držet kritérií, která jsou zveřejněna pro příslušný rok. Naše kritéria pro přijímání jsou uvedena na webových stránkách školy i na sociálních sítích.

Ano, tento údaj na přihlášce skutečně je, ale text také pokračuje: “uvedou se známky v návaznosti na kritéria přijímání”. To znamená, že se uchazeč musí držet kritérií, která jsou zveřejněna pro příslušný rok. Naše kritéria pro přijímání jsou uvedena na webových stránkách školy i na sociálních sítích.

7. Přihláška ke zkrácenému studiu je stejná, jako přihláška na maturitní obory?

U každého oboru, který se na naší škole vyučuje, jsou na webových stránkách školy přihlášky ke stažení.
Přihlášky ke zkrácenému studiu jsou ke stažení u oborů do zkráceného studia, kde je už i na přední straně přihlášky název, že se jedná o zkrácené studium.
Pokud přihláška ke zkrácenému studiu není stažena z našich webových stránek, je stejná, jako přihláška do maturitních oborů, ale s tím rozdílem, že se musí vyplnit na přední straně přihlášky poznámka, že se jedná o zkrácené studium.
(políčko na pravé straně přední strany přihlášky)

Průběh studia

1. Jaké je zajištěno stravování žáků ve škole?

Obědy se na obě budovy školy dováží ze
Střední školy polytechnické Brno, Jílová
164/63g, Brno.

Žáci si je objednávají přes stravovací systém na internetových stránkách školy nebo přímo ve škole.

Mohou si vybrat ze dvou hlavních jídel, je možnost i zdravotní diety (bezlepková atd.).

2. Jaké cizí jazyky se na škole vyučují?

Na škole se u všech oborů čtyřletého studia vyučuje anglický jazyk – jedná se o první cizí jazyk.

Dále si žáci volí druhý cizí jazyk – vybírat budou moci od školního roku 2020/21 z německéhoruského jazyka.

3. Škola má dvě budovy. Co se kde vyučuje?

V budově na ulici Šmahova 364/110 se vyučuje převážně odborný výcvik a odborná cvičení.

V budově na ulici Kudelova (v centru Brna) se vyučují pouze teoretické předměty.

4. Jaké spojení je do Slatiny?

Dostupnost MHD: linky 76, 77 – zastávka Šmahova, linky 31, 76 – zastávka Řípská

Jízdní řády

5. Kolik dnů v týdnu se vyučuje teorie na Kudelově a kolik dnů odborný výcvik na Šmahové?

Výuka všech oborů probíhá v čtrnáctidenních cyklech. Žáci mají tedy jiný rozvrh
v sudém a jiný rozvrh v lichém týdnu.
Obory M (Polygrafie a Obalová technika) mají výuku většinou v centru Brna –
pracoviště Kudelova 6. Některé dny přejíždějí na cvičení do druhé budovy do Slatiny
(Šmahova 364/110).
Obory L (Tiskař na polygrafických strojích, Reprodukční grafik pro média
a Technik dokončovacího zpracování tiskovin) mají každý týden 3 dny teoretické
vyučování a 2 dny odborný výcvik. Odborný výcvik probíhá výhradně ve Slatině –
Šmahova 364/ 110.

Maturitní obory

2. U kterých oborů je možné získat také výuční list?

Žáci oborů

kteří zahájí na naší škole studium ve školním roce 2021/22, budou mít možnost získat ve třetím ročníku studia také výuční list.

3. Jsou některé obory typicky dívčí či chlapecké?

Všechny obory, které škola nabízí jsou vhodné pro chlapce i dívky.

4. Jaké je uplatnění absolventů Polygrafie?

Znalosti celého výrobního procesu tiskovin  umožní absolventům uplatnit se ve společnostech zabývajících se reklamou, propagací a tiskovou produkcí. Mohou se  uplatnit jako operátoři na zařízeních pro předtiskovou přípravu, vedoucí zásobování či příjmu zakázek.

5. Jaký je rozdíl mezi obory RGM a OT?

RGM navrhuje a zpracovává letáky, plakáty, fotografie a text v časopisech, novinách apod., OT navrhuje tvar a konstrukci výsekového nástroje pro obaly včetně jejich potisku

Jednoleté zkrácené studium

1. Nabízí škola možnost nástavbového studia?

Ne, na naší škole není nástavbové studium možné. Absolventům střední školy nabízíme možnost zkráceného studia.

2. Jednoleté zkrácené studium - o co jde a kdo se může přihlásit?

Zkrácené studium je pro uchazeče ze středních škol, kteří prospěli ve druhém pololetí posledního ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou, nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání. Jedná se o denní studium v délce jednoho roku. Na konci tohoto studia se skládá závěrečná zkouška, kde po jejím úspěšném složení získá žák výuční list.

3. Má žák u zkráceného studia statut studenta?

Ano, žák zkráceného studia má statut studenta.

Nenašli jste, co jste hledali? Zeptejte se nás.

#Dotazy