O škole

  1. Domů
  2.  » O škole
01.

Tradice

Jsme škola, která navazuje na dlouhodobou tradici vzdělávání v polygrafických oborech v Brně.. V roce 1988 vzniklo Střední odborné učiliště polygrafické odtržením od SOU místního hospodářství. V počátcích patřilo ke státnímu podniku Tisk, v roce 1990 získalo právní subjektivitu. Se zařazením čtyřletého studijního oboru Polygrafie se název změnil na Integrovanou střední školu polygrafickou. Dnes jsme krajskou školou zajišťující výuku oborů ze všech oblastí polygrafického průmyslu. V současné době lze na naší škole studovat obory Polygrafie, Obalová technika, Reprodukční grafik pro média, Tiskař na polygrafických strojích a Technik dokončovacího zpracování tiskovin. Tyto obory jsou realizovány jako čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou. Naše škola dále nabízí jednoleté denní tzv. zkrácené studium oborů Reprodukční grafik, Knihař a Tiskař na polygrafických strojích, které je ukončeno výučním listem. Průběžně jsou organizovány také odborné kurzy pro zaměstnance tiskáren.

03.

Školní aktivity

Naše škola nabízí svým žákům různé aktivity, které napomáhají rozvoji jejich seberealizace. Během studia mají příležitost účastnit se četných exkurzí do českých i zahraničních polygrafických podniků a konferencí z oboru. Každoročně pořádáme dle zájmu různé kulturně poznávací zájezdy po Evropě. V rámci výuky jsou žáci i učitelé zapojováni do evropských i jiných projektů. Žáci úspěšně reprezentují svou školu ve výtvarných a knihařských soutěžích. Bez účasti zástupců naší školy se neobejdou každoročně pořádané soutěže, mezi které patří například Brněnské kolo, soutěž v kategorii výtvarné práce s písmem, grafikou a kombinovanými technikami, Soutěž dovednosti mladých grafiků nebo Soutěž zručnosti mladých knihařů a jiné.

02.

Budovy

Vyučování probíhá jak formou teoretické výuky ve školní budově na Kudelově ulici, č.p. 6 v centru Brna, tak formou praktických cvičení a odborného výcviku ve školním areálu na ulici Šmahova, č.p. 110 ve Slatině. Zde žáci pracují v plně počítačově i technicky vybavených prostorách a učí se obsluhovat různé polygrafické stroje. V rámci teoretického vyučování mají žáci možnost studovat dva cizí jazyky, a sice jazyk německý a anglický. Výuku teoretických předmětů usnadňují počítačové učebny, multimediální učeny a jazyková učebna. Žáci ze vzdálenějších míst mají možnost využít ubytování v moderním Domově mládeže Jedovnická 10 při Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a elektrotechnickém. Charakter bydlení a možnosti využívání volného času odpovídají současným normám i požadavkům žáků. Samozřejmostí je také možnost stravování jak ve školních jídelnách v obou budovách školy, tak i v domově mládeže.

04.

Škola a veřejnost

Střední škola grafická Brno pravidelně pořádá také výstavy, na kterých si může prohlédnout výtvory našich nejlepších žáků i široká veřejnost. Každým rokem vydáváme almanach, ve kterém jsou shromážděny vedle výtvarných prací především nejzdařilejší slohové práce našich žáků. Snažíme se pravidelně seznamovat veřejnost s naší školou, její činností a dalšími trendy rozvoje. Pořádáme dny otevřených dveří, pravidelně se účastníme veletrhů středních škol nejen na brněnském výstavišti, ale po celé republice. Svůj stánek máme i na veletrzích obalové techniky a reprografie. Organizujeme informační a náborové akce přímo na základních školách v Brně a okolí, odkud stále získáváme největší počet uchazečů o přijetí. Propracovaná je také komunikace s rodiči, kteří se prostřednictvím internetu mohou přímo z domova informovat o prospěchu a docházce svých dětí. Protože nám opravdu záleží na tom, aby naši absolventi byli připraveni pro skutečnou praxi, spolupracujeme s polygrafickými provozy i dalšími školami z celé republiky.

Víte

Co je to polygrafický průmysl?

Knihy, noviny, časopisy, letáky, plakáty, vizitky, katalogy, obaly, … Každý den se setkáváme s těmito tiskovinami. Na internetu si prohlížíme jejich elektronické verze. Na CD nebo DVD discích je máme k dispozici kdykoliv a kdekoliv. Kdo a kde je připravil, vytiskl, kdo jim dal ten krásný tvar? Kde se vzal nápad na to, jak mají vypadat? Na všechny tyto otázky Vám odpoví polygrafie – slovíčko u nás používané pro průmysl, který se tiskovinami a nejen jimi zabývá. Polygrafie je obor s tradicí sahající až do roku 1440. Kolem tohoto roku vynalezl Johanes Gutenberg v Německu knihtisk. Muž minulého tisíciletí dokázal svým vynálezem pozvednout vzdělanost v celé Evropě. Dnešní polygrafie je ale o něčem úplně jiném, je plná počítačů, moderních strojů či elektroniky. Stále však voní barvami a papírem. Tak tedy, vyrobit tiskovinu znamená sednout si k počítači a vytvořit její design, přenést jej na tiskovou formu a s její pomocí vytisknout tolik kusů, kolik si zadavatel přeje. Nakonec se ještě vytvoří ta krásná kniha, kterou jste si nedávno koupili u knihkupce. Zdá se Vám to jednoduché? Ne tak docela, to by přece vůbec nemusel existovat tiskový a obalový průmysl, zkrátka grafický/polygrafický průmysl.

Co mi dala grafická škola?

Prohloubila nejen mé znalosti grafických programů, ale také samotný vztah k celému polygrafickému oboru. Počítačová grafika mě nadchla už na základní škole. I to byl důvod, proč jsem se pro grafickou školu rozhodla. S klidným svědomím mohu říci, že  jen díky ní a učitelům, kteří mě zde provázeli, dělám dnes to, co dělám.

Jsem grafička na volné noze, pracuji jako OSVČ. Částečně tvořím grafiku pro klienty, ale z velké části pracuji na vlastních projektech. Díky tomu, že jsou na škole jednotlivé obory hodně provázané, dozvěděla jsem se od každého něco a získané vědomosti stále rozvíjím a využívám denně při své práci, kterou miluju.

Ráda vzpomínám na dny praxe, které mi daly opravdu hodně, a na své oblíbené učitele. Děkuji za vše, co jsem se díky Vám naučila. Mnozí z Vás pro mě byli totiž nejen učiteli oboru/předmětu, ale i ŽIVOTA.

Jediné, čeho lituji, je to, že jsem do toho tenkrát nedala ještě víc! Ale to si člověk uvědomí vždy až zpětně. Proto bych ráda doporučila každému z Vás, kdo máte alespoň trošku zalíbení v oboru, který jste si vybrali: ,,Jdi do toho naplno! V budoucnu se Ti to vrátí dvojnásob!“

Simona Dočkalová

grafička na volné noze