1. Domů
 2.  » 
 3. Veřejnost
 4.  » 
 5. Projekty
 6.  » 
 7. Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno
 8.  » Dotační program

Dotační program

23. března 2020 | Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno

„Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“

Naše škola se i v roce 2018 pokusila zapojit do Dotačního programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“ vyhlášeného Jihomoravským krajem se sídlem na Žerotínově náměstí 3, 601 82 Brno. Cílem Dotačního programu je podpora minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních směřujících k podpoře programů specifické primární prevence rizikového chování.

Na základě požadavků tohoto dotačního programu jsme sestavili projekt s názvem „Zlepšujeme sociální klima na SŠG Brno“, který vychází z potřeby zvyšování metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí pedagogických pracovníků, posílení jejich výchovného stylu a tím i zlepšení sociálního klimatu na škole a podpora sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Cíle našeho projektu jsou:

 • Zlepšit sociální klima na naší škole s důrazem na problematiku vzájemné tolerance, respektu, důstojného jednání, úctu k sobě i ostatním a empatii.
 • Rozvíjet a podpořit prosociální kompetence žáků.
 • DVPP většiny pedagogického sboru a tím získat další dovednosti zejména z oblasti sociálních kompetencí, etické výchovy a aktivit využitelných při práci třídního učitele.
 • Posílení obsahu třídnických hodin.
 • Změna postojů a chování pedagogů a žáků ve prospěch nácviků sociálních dovedností souvisejících se zdravým životním stylem.

Díky získané finanční dotaci ve výši 51 000,- budeme moci zajistit v průběhu kalendářního roku 2018 atraktivní prožitkové programy zaměřené na posílení vztahů v kolektivech tříd, prožitkové lekce tematicky zaměřené na užívání návykových látek a programy zajišťující prevenci zdravotních problémů. Pedagogický sbor bude mít možnost účastnit se akreditovaných školení zaměřených na zvyšování jejich kompetencí při práci na příznivém klimatu ve třídě.