Název programu: 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: 1 – Počáteční vzdělávání
Název oblasti podpory: 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání
Zahájení projektu: 3. 10. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015 
Rozpočet projektu celkem: 3 140 059,56 Kč
Garant: Mgr. Barbora Slováčková

Naše škola připravila v rámci partnerství při Operačním programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, Oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání soubor vzdělávacích aktivit pracovně nazvaný Otevřené dílny grafiky, tisku a ušlechtilé knižní vazby pro žáky základních škol.

Aktivity jsou koncipovány tak, aby svým obsahem a zaměřením vycházely vstříc potřebám žáků 7., 8. a 9. tříd základních škol, především s přihlédnutím k obsahu Rámcových vzdělávacích programů, vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a jejím tematickým okruhům Práce s technickými materiály a Využití digitálních technologií.

Cílem, který Střední škola grafická Brno participací na tomto projektu sleduje, je zprostředkování osobní zkušenosti žákům základních škol s řadou tiskárenských profesí řemeslného charakteru, které jsou nyní navzdory jejich perspektivnosti a společenské potřebnosti přehlíženy a opomíjeny.

Žáci se prakticky seznámí se základy počítačové grafiky, budou jim demonstrovány technologické možnosti tří tiskových technik, a na aplikaci technik průtisku a tisku z výšky se budou fyzicky podílet. Taktéž se zúčastní ručního zušlechťování papíru a řady dalších, neméně poutavých knihařských výrobních postupů. To vše za podpory a spolupráce nejen pedagogů naší školy, ale i našich žáků. Doufáme, že díky těmto aktivitám si žáci základních škol nejen rozšíří svoji zkušenost s prací s technickými materiály či využívání digitálních technologií, ale že si také vytvoří objektivní a vyvážený názor na klady i úskalí technických oborů řemeslného charakteru.

Spolupracující základní školy:

ZŠ Šlapanice, Masarykovo nám.
ZŠ a MŠ Jihomoravské. nám. 2, Brno
ZŠ Svážná 9, Brno
ZŠ nám. Míru 3, Brno
ZŠ a MŠ Pozořice
ZŠ a MŠ Vranovice