1. Domů
  2.  » 
  3. Podnikavost
  4.  » Podnikavost

Podnikavost

29. října 2020 | Podnikavost

V rámci projektu IKAP JMK II se naše škola zapojila do klíčové aktivity, která má vést k rozvoji jedné z klíčových kompetencí – k podnikavosti. Aktivitu realizujeme ve spolupráci s organizací Lipka.

Výchova k podnikavosti trénuje žáky a studenty pro život – připravuje je na zvládání rychlých a častých změn, které přinese 21. století do všech oblastí jejich života.

CO JE CÍLEM VÝCHOVY K PODNIKAVOSTI?

Cílem výchovy k podnikavosti je podnikavý absolvent školy, který během školní docházky natrénoval a osvojil si dovednosti obecné, uplatnitelné průřezově napříč všemi obory a oblastmi života (také nazývané soft skills) – sociální a komunikativní dovednosti, dovednosti řešit problémy, stanovit si cíle, přijímat roli a spolupracovat v týmu lidí, přehodnocovat zvolené postupy.

Výchova k podnikavosti:

  • pěstuje povědomí o vlastních silných a slabých stránkách, posiluje vůli a odvahu zdravě riskovat, motivuje k sebedůvěře, případně i k sebezaměstnávání, inspiruje k touze motivovat ostatní a oceňovat jejich myšlenky aj.,
  • staví na etických zásadách, na odpovědnosti jedince za dopady vlastního jednání, dbá na předběžnou opatrnost, sociální ohleduplnost, spravedlnost a soucit,
  • propojuje vzdělávání s praktickým životem, odstraňuje hranice mezi vzděláváním, prací a aktivním občanem.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TERMÍNY PODNIKAVOST A PODNIKÁNÍ?

Národního ústav pro vzdělávání upozorňuje v dokumentu Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství (NÚV, 2013) na skutečnost, že podnikavost je v České republice často zaměňována s pojmem podnikání, a připouští možnost, že tato nesourodost může být způsobena rozdíly v překladu dokumentů Evropské unie. Překlady názvu klíčové kompetence z anglického originálu „entrepreneuership competence“ mají dvě verze – kompetence k podnikavosti versus podnikatelská kompetence.

Podnikání je soustavná samostatná činnost jedince za účelem dosažení zisku (podle § 420 Občanského zákoníku ČR).

Podnikavost je podmínka úspěchu jedince v dospělosti v rovině osobní (rodinný život), společenské (aktivní občanství), profesní (podnikavý zaměstnanec, podnikatel či úředník). Podnikavý člověk vidí příležitosti, má vlastní nápady a vyhodnocuje je; zajišťuje zdroje (vnitřní – např. motivace; vnější – např. spolupracovníci, finance) a jde do akce, usiluje o realizaci cílů.

Podnikavost tedy není totéž, co podnikání, ale je důležitá i pro úspěšné podnikání.

https://www.lipka.cz/podnikavost

Školní časopis

Školní časopis Granat

🤩SOUTĚŽ S VSTUPENKY NA NAŠEM INSTAGRAMU!!😍 IG: ssgbrno

1

351 Posts
1K Followers

SSG BRNO

TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
TÝDEN V POHODĚ NA SSG💜
Únorová exkurze do největší tiskárny v ČR Svoboda Press v Praze aneb, když si žáci domluví exkurzi na základě probíraného tématu v technologii 👏🏼