Etický kodex

 1. Domů
 2.  » Etický kodex

Etický kodex

ZAMĚSTNANCE STŘEDNÍ ŠKOLY GRAFICKÉ BRNO

Zaměstnanci Střední školy grafické Brno přijímají tzv. Etický kodex zaměstnance jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné. Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec naší školy ctít a tím vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti, jsou  kvalita, osobní přístup, odpovědnost, efektivita a týmová spolupráce. Naší snahou je zajistit škole prosperitu a žákům co nejkvalitnější vzdělání.

Etický kodex je souborem pravidel doplňujících zákonné a jiné právní předpisy. Jeho význam spočívá především v tom, že definuje, na jakých hodnotách a mezilidských vztazích naše škola staví a o jaké spolupracovníky se chce opírat. Ve škole usilujeme o otevřený styl jednání a styl respektující hodnoty lidí, kteří jej pomáhají vytvářet. Chceme uskutečňovat kvalitní výuku napomáhající rozvoji našich žáků v příjemném a bezpečném prostředí, při respektování individuality každého jednotlivce.

1 Závazek zaměstnanců vůči žákům, rodičům a veřejnosti

 • Nejvyšší hodnotou, kterou může škola poskytnout, je vysoká kvalita práce našich zaměstnanců. Svou činností slouží škola veřejnosti a zaměstnanci jsou povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 • Zaměstnanci školy se hlásí k ideálům demokracie a v tomto duchu působí zejména na výchovu žáků.
 • Týmová práce je základem činnosti školy – vzájemnou spoluprací dosahuje škola společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti i kvalitě práce všech zaměstnanců.
 • Koordinací všech procesů dbají zaměstnanci na efektivitu a optimálně využívají všechny prostředky na zajišťování dlouhodobé prosperity školy.
 • Zaměstnanci podporují práva žáků na informace a jsou připraveni je poskytovat odpovědně, pravdivě, srozumitelně a včas.
 • Všichni zaměstnanci zachovávají důvěrnost informací o žácích a zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s výkonem svého povolání. Respektují právo každého na ochranu jeho osobních údajů.
 • Zaměstnanci školy před žáky nikdy neřeší vnitřní záležitosti školy.
 • Zaměstnanci školy jsou vůči škole loajální a dbají na zlepšování jejího dobrého jména. Vyvarují se každého jednání, které by mohlo školu poškodit.
 • Zaměstnanci respektují odsouhlasená rozhodnutí. Své výhrady k problémům vyjadřují pouze v interní diskusi.
 • Zaměstnanci školy ctí vztahy mezi podřízenými a nadřízenými, respektují vztahy v rámci celého týmu zaměstnanců školy. Vysvětlení žádají u přímých nadřízených. Až v případě pocitu nedostatečného řešení problému osloví i vedení školy.
 • Pedagogičtí pracovníci jsou morálně bezúhonní a jsou si vědomi skutečnosti, že jejich jednání je vzorem pro žáky. Neslučitelné s jejich chováním vůči žákům je například kouření před žáky při akcích pořádaných školou, upřednostňování rychlých řešení před kvalitními či dokonce klamání zákazníka apod.
 • Pedagogičtí pracovníci přistupují ke svému povolání jako k poslání, spolupracují s kolegy, dalšími pracovníky školy a sociálními partnery v zájmu vzdělávání žáků.
 • Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí intelektuální, tělesný, emocionální, sociální a společenský potenciál žáků. Jsou si vědomi, že souborem odborných a sociálních kompetencí, kterými žáka obohatí, rozvíjí jeho konkurenceschopnost na trhu práce a rozhodují tím nepřímo o jeho budoucnosti. Svým nelhostejným pedagogickým působením motivuje v průběhu studia žáky k převzetí vlastní odpovědnosti za své vzdělání.
 • Zaměstnanci chápou úlohu svého povolání ve smyslu „pomáhající profese“, své postavení nevyužívají k manipulaci se svěřenou osobou, ani k soukromému osobnímu prospěchu.
 • Pracovníci školy neupřednostňují žádného žáka, jsou spravedliví a aplikují rovný přístup ke všem žákům.
 • Zaměstnanci školy odmítají všechny formy diskriminace nebo chování, které utlačuje druhé. Vyvarují se posuzování člověka  na základě rasy, pohlaví, věku, původu, sexuální orientace, zdravotního handicapu, vzhledu nebo sociálního postavení.
 • Zaměstnanci školy nesmějí zneužívat svého postavení vůči žákům. Nakládají obezřetně s důvěrnými informacemi o žácích a jejich rodině, nikdy jich nepoužívají v neprospěch a znevýhodnění žáka či  k posílení své pozice.
 • Zaměstnanci školy respektují žáka jako svébytnou osobnost a jeho případná další specifika. Pedagogové jsou povinni seznámit se s informacemi o specifických výchovně-vzdělávacích potřebách žáků, které vzdělávají. Pedagog má právo tyto informace požadovat.
 • Pedagogičtí pracovníci rozvíjejí své vědomosti a schopnosti. Sebevzdělávání realizují v zájmu svém, žáků a školy. Účastní se různých kurzů, zkoušek i aktivit rozvíjejících jejich profesní dovednosti. Své poznatky se snaží uplatnit ve výchovně vzdělávacích činnostech ve škole.
 • Zaměstnanci školy jsou si vědomi toho, že neetické chování je nepřijatelné nejen u nich samých, ale i u jejich kolegů; nemají takové chování ignorovat ani tolerovat a snaží se o nápravu.
 • Zaměstnanci školy uvážlivě sdílí své soukromí a soukromí svých kolegů. Zásadně nesdílí s žáky nebo s rodiči osobní a důvěrné informace, které s procesem vzdělávání přímo nesouvisí.
 • Pedagogové v rámci vzdělávacího procesu uvádějí zdroje, z nichž čerpali informace pro výuku.
 • Pedagogové, kteří se podílejí na procesu navrhování nebo na realizacích žákovských prací a dalších autorských děl, nezneužívají nápadů žáků ve svůj prospěch, neposkytují návrhy třetím osobám či subjektům bez vědomí autorů-žáků.
 • Zaměstnanci školy mají právo na informace o dění ve škole a mají právo se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajícím se chodu školy, resp. navrhovat změny. Aktivně se zapojují do plnění aktuálních úkolů v rámci svých možností a schopností.

2 Závazek managementu školy vůči zaměstnancům

 • Vedení školy pečuje o poslání školy, vytváří  svou představu o dalším směru vývoje školy a jde příkladem ve formování kultury školy.
 • Management školy vede zaměstnance k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon v pracovní době, kterou zaměstnanci dodržují i v souvislosti s plněním aktuálních úkolů (viz bod 1.24).
 • Vedení školy dbá o soustavnou komunikaci uvnitř pracovního kolektivu, o rozhodnutích a jejich případných změnách informuje všechny členy sboru včas a průkazným způsobem.
 • Vedení školy vytváří předpoklady pro zabezpečení korektního prostředí v celé škole.
 • Vedení školy aplikuje rovný přístup ke všem zaměstnancům, bez ohledu na jejich kvalifikaci nebo vzděláni, věk, pohlaví, vyznání či sociální statut.
 • Navrhuje projekty ke zvyšování kvality školy v zájmu kontinuity vzdělávacího procesu v souladu se závazkem vzájemné spolupráce a snahou o udržení maximálního počtu pedagogických pracovníků.
 • Sleduje znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál, vytváří předpoklady pro jejich rozvoj a pomáhá jim dosahovat jejich osobních cílů.
 • Zaměstnancům umožňuje v mezích finančních možností organizace odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování.
 • Rozvíjí dialog mezi zaměstnanci – případné spory a nedorozumění vzniklé mezi zaměstnancem a veřejností posuzuje nestranně a ctí zásadu presumpce neviny.

Etický kodex zaměstnance je vydán v souladu s Etickým kodexem zaměstnanců Jihomoravského kraje        https: //www.krjihomoravsky.cz/Search.aspx?Phrase=etick%c3%bd+kodex.

Vědomé porušení tohoto kodexu je možno považovat za porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci.