Závěrečné zkoušky

Termínový kalendář pro závěrečné zkoušky – září a prosinec 2019

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – září 2019
6. 9. 2019 – písemná část ZZ
9. – 11. 9. 2019 – praktická část ZZ (všechny obory)
13. 9. 2019 – ústní část ZZ

Termínový kalendář pro Závěrečné zkoušky – prosinec 2019
6. 12. 2019 – písemná část ZZ
9. – 11. 12. 2019 – praktická část ZZ
16. 12. 2019 – ústní část ZZ
Pozn. – Opravné zkoušky a náhradní zkoušky

(1) Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.
(3) Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí. (vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem)

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů