Školní aktivity

Workshop Tradice a zvyky Židů

Žáci třídy 1C se dne 31. 10. 2017 zúčastnili workshopu s názvem Tradice a zvyky Židů. Program se uskutečnil v Křížové chodbě na Nové radnici pod odborným
vedením lektorky z brněnské Židovské obce.

V interaktivním programu se žáci rozdělení do pěti badatelských skupin věnovali následujícím tématům: Běh života, Židovská domácnost, Šabat, Židovská svatba a
Pesach. Následně prezentovali výsledky svého bádání spolužákům. Seznámili se se základními pojmy judaismu, přiblížili významné události života Židů a svátky
židovského roku. Součástí prezentací byly ukázky judaik, předmětů náležejících k židovské tradici.

Po ukončení workshopu jsme zhlédli komentovanou výstavu fotografií zachycujících osudy členů židovské komunity, a to i brněnské. Program se uskutečnil v rámci výuky předmětu Společenskovědní základ.

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů