Školní aktivity

Takoví jsme my

V průběhu měsíce října 2018 jsme se s druhými ročníky v hodinách SVZ zaměřili na podporu skupinové identity formou realizace třídního skupinového projektu s názvem „Takoví jsme my“. Cílem projektu je podpořit vzájemnou spolupráci a komunikaci, schopnost dělat kompromisy a v neposlední řadě prohloubit znalosti o svých spolužácích.

Na základě zpětných vazeb od žáků lze soudit, že tato skupinová aktivita je zábavná, přínosná a napomáhá optimalizovat vztahy v třídním kolektivu. Většina žáků se shoduje, že díky projektu měli možnost se lépe poznat, pokusit se spolupracovat i se spolužáky, se kterými běžně nespolupracují a v neposlední řadě se pokusili vzájemně tolerovat svoje názory, aby byli schopní dokončit realizaci projektu ve stanoveném termínu.

Výsledky tvořivé činnosti žáků můžete zhlédnout na zdech některých tříd a chodeb školy budovy Kudelova 6, Brno.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Kudy? Tudy?

Ve spolupráci s Centrem prevence – Společnost Podané ruce o.p.s. v Brně jsme našim žákům prvních ročníků na začátku školního roku zajistili program zaměřený na prohloubení vztahů ve třídě. Cílem programu je zjištění vztahů v kolektivu a následné nastartování aktivit, jež jsou zaměřeny k posílení vztahů, důvěry, společné komunikace a vzájemné tolerance a zájmu jeden o druhého.

Program byl realizován v zážitkové zóně Centra prevence na Hapalově ulici v Brně. Na programu si žáci společně s třídní učitelkou vyzkoušeli zážitkové a týmové hry, schopnost komunikovat mezi sebou, domlouvat se na strategii a provedení úkolu.

Většina zúčastněných žáků hodnotí program jako přínosný. Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Zhodnocení programu třídní učitelkou zde

Cvičení jako prevence zdravotních problémů na pracovišti

Dne 2. 10. 2018 se žáci 1A a 3A zúčastnili výukového programu paní RNDr. Jitky Macháčkové na téma Cvičení jako prevence zdravotních problémů na pracovišti. Cílem programu je upozornit na rizika spojená s vadným držením těla a zanedbáním fyzické kondice. Lektorka během programu ukazuje, jak je možné omezit bolesti zad vhodným sezením na židli, jak uvolnit krční páteř automasáží a předcházet problémům při syndromu tzv. karpálního tunelu.
Žáci si společně s paní lektorkou připomněli anatomii lidského těla, zejména pohybového aparátu. Natrénovali základy zdravého sezení a vyzkoušeli uvolňovací cviky na židli. Auto masážní technikou uvolnili napětí na krční páteři a rozhýbali zatuhlé svaly šíje a dlaní. Na tento program se mohou těšit v průběhu měsíce listopadu 2018 ještě třídy 2A a 4A. Akce byla podpořena finančními prostředky JM kraje z dotačního programu Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018.

Mgr. Kateřina Dvořáková, školní metodička prevence

Názory žáků naleznete zde

Podzimní exkurze maturitních tříd do Prahy

V pondělí 10. září 2018 se 44 žáků tříd 4A, 4B a P4 shromáždilo na autobusovém nádraží u hotelu Grand a společně s vyučujícími E. Burianovou a M. Minaříkovou vyrazili na třídenní poznávací exkurzi do našeho hlavního města, Prahy.
Na Florenc autobus přijel v 11.35 hodin a po přesunu do hostelu Charles Square a ubytování jsme odpoledne zahájili společnou procházkou po památkách Nového a Starého Města. Na Karlově náměstí, na němž jsme bydleli, jsme zhlédli Faustův dům opředený strašidelnou pověstí a Novoměstskou radnici. Prošli jsme Václavským náměstím a na hodinu jsme se zastavili v Havelské koruně, abychom zaplnili žaludky. Naše další kroky směřovaly kolem Stavovského divadla a Karolina až k Prašné bráně a Obecnímu domu. Odtud jsme prošli Celetnou ulicí na Staroměstské náměstí. Zájemci pak ještě pokračovali ke Karlovu mostu a podél Vltavy kolem Národního divadla, Mánesa a Tančícího domu zpět na Karlovo náměstí.
Večer jsme se oblékli do slavnostního a vyrazili jsme poznávat Prahu divadelní. Don Juan v Divadle Pod Palmovkou nás rozesmál a zároveň donutil k zamyšlení.

Číst dál

Návštěva Katedry polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice

Dne 19. června 2018 jsme v rámci projektu Polygram navštívili Katedru polygrafie a fotofyziky na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Výjezdu se zúčastnili 4 vyučující a 9 žáků druhého a třetího ročníku.

Program započal stručným úvodem Ing. Ondřeje Panáka, Ph.D. o katedře a možnostech studia. Poté následovala zajímavá přednáška Ing. Tomáše Syrového, Ph.D. na téma „tištěná elektronika“. Žáky zaujala například možnost tisku senzoru na tzv. "chytré pleny", který umožňuje hlídat stav jejího nasycení na dálku. 

Na závěr nám byla umožněna komentovaná prohlídka laboratoří vývoje tištěné elektroniky, analýzy vlastností polygrafických materiálů, kolorimetrických měření, polygrafických technik a technologií.

Po skončení programu na katedře jsme se MHD přesunuli do centra Pardubic, kde následoval oběd a prohlídka města. Po třetí hodině odpolední jsme již seděli ve vlaku směr brněnské hlavní nádraží.

Žáci i vyučující se shodli, že návštěva katedry byla velice zajímavá a poučná. Proto jsme se dohodli, že na příští školní rok opět zorganizujeme návštěvu katedry i s možností praktických činností v oblasti polygrafie. 

Mgr. Barbora Látalová

 

Pro život – školení první pomoci

Na konci tohoto školního roku jsme žákům prvních ročníků zajistili školení první pomoci organizované mediky LF MU Brno v rámci projektu Pro život.

Projekt Pro život se snaží snadnou, svižnou a názornou formou předat základy laické první pomoci. Cílem projektu je, aby si účastníci kurzu osvojili jak teoretické, tak zejména praktické znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Workshop klade důraz na to, aby každý účastník po ukončení kurzu odcházel s pocitem, že ví, jak se má zachovat a co dělat v situaci, kdy se ocitne v roli zachránce.

Školitelé během kurzu využívají zvukové nahrávky volání na linku 155, resuscitační figuríny a různé simulace, které účastníkům přiblíží reálné situace, se kterými se mohou setkat kdykoli a kdekoli – doma i na ulici.

pro zivot logo.png

Vyrazili jsme do Polska – Osvětim a Krakov

Dne 22. 6. 2018 naše škola ve spolupráci s CK Zájezd Ing. Lenky Malíkové zorganizovala jednodenní poznávací zájezd do Polska. Cílem naší cesty byla Osvětim a Krakov.

Dopolední, spíše smutnější část našeho putování, začala prohlídkou památníku Osvětim a Březinka. Doprovázeni česky mluvícími průvodci jsme uctili památku padlých za druhé světové války a viděli jsme místa, na kterých trpěli desetitisíce nevinných lidí.

Odpoledne jsme si zpestřili prohlídkou malebného města Krakov. Za poutavého výkladu paní průvodkyně Moniky Postbieglové jsme se seznámili s památkami ve starobylém jádru města, prošli jsme si krakovský hrad Wavel a pobavili jsme se čekáním na chrlení ohně krakovského draka.

Bezpečně dovezeni do cíle díky profesionální jízdě pana řidiče Šafaříka musíme konstatovat, že celý den, strávený v příjemném kolektivu našich žáků dodržujících veškerá pravidla slušného chování, byl pro nás velmi milým a zábavným zakončením školního roku.

Kateřina Dvořáková – vedoucí akce

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení v Divadle Radost

Letošní absolventi tříd P4, 4A a 4B se tentokrát sešli v Divadle Radost, aby převzali svá maturitní vysvědčení. V hledišti seděli kromě jejich rodičů a přátel také méně šťastní spolužáci, kterým se buď nepodařilo ukončit ročník anebo zdárně zvládnout maturitní zkoušky. Slavnostní atmosféra byla umocněna hudbou a nasvícením. Po krátkých projevech vedení školy, třídních učitelů a zástupců tříd jsme si všichni připili na úspěch našich absolventů a na jejich budoucnost.

Workshop o lidských právech

Dne 5. 6. 2018 se na naší škole v rámci výuky SVZ ve třetím ročníku uskutečnil workshop o lidských právech pořádaný společností Amnesty International. Workshop byl zaměřený na základní znalosti z oblasti lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit a aktivit zážitkové pedagogiky si žáci ujasnili základní pojmy, seznámili se se Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkoušeli si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidsská práva odpírána, a v neposlední řadě měli možnost vyslechnout skutečný příběh člověka, jehož práva byla v minulosti odpírána.

Názory žáků najdete zde

Komentovaná prohlídka objektu bývalé káznice na Cejlu

Dne 5. 6. 2018 v rámci výuky SVZ navštívili žáci třídy 1A objekt bývalé káznice na Cejlu. Bývalá krajská věznice je výjimečný objekt s historií sahající až do závěru 18. století. Postupně se objekt původně situovaný za městskými hradbami ocitl uprostřed města a málokdo má dnes tušení, že ještě v průběhu 20. století zde docházelo k popravám politických odpůrců nacismu a komunismu.

Během prohlídky prostor bývalé robotárny, kaple, cel smrti, průchozích dvorů jsme si vyslechli zasvěcený výklad našeho průvodce. Dozvěděli jsme se, které osobnosti našich dějin zde byly vězněny (např. básník Petr Bezruč, katoličtí básníci Jan Zahradníček, Zdeněk Rotrekl). Žáci si vyslechli, jakými drastickými způsoby fyzického a psychického týrání se tehdejší režim snažil přinutit vězně k doznání.

Celý program program shrnula žákyně této třídy, která ve svém zamyšlení nad exkurzí uvedla: „Konečně jsem lépe pochopila a poznala krutost tehdejšího režimu. Celé to místo na mě působilo krutostí a utrpením. Necítila jsem se zde příjemně. Jsem ale neskutečně ráda, že jsem mohla káznici navštívit.“

Mgr. Dagmar Gallistlová, 

vyučující SVZ

Letní výcvikový kurz Prudká aneb grafická je nejlepší!

Grafická je nejlepší! A kdo tomu nevěří, toho …

Ve dnech 29. až 31. května se někteří žáci a učitelé naší školy zúčastnili v počtu 39 žáků a tři učitelé letního výcvikového kurzu v rekreačním středisku Prudká.

(Ze zápisu vedoucího kurzu)

Den první

S dobrou náladou a sbalenou bagáží se scházíme v hale brněnského hlavního nádraží. Ulice města jsou rozpálené a teplota se vyšplhala na krásných letních 28 stupňů. Těšíme se do chladivé náruče přírody. Po splnění nezbytných formalit se přesouváme na  2.nástupiště, odkud odjíždí náš vlak Tišnovák.

Po přestupu v Tišnově už ujíždíme v motoráčku romantickým údolím řeky Svratky. Je vedro. Konečně jsme v Prudké. Ubytujeme se a po vynikajícím obědě a přiměřeně dlouhém poledním klidu, se přesouváme do stínu stromů, abychom si zahráli první hru. Pohybujeme se mezi stromy, snažíme si zapamatovat jména a obličeje banditů, abychom později složili z vousů, knírů, obočí a očí jejich obličeje, a tak získali kód k rozluštění jména vůdce gangu. Všechna družstva hru úspěšně dokončí. Je to děsně vymakaná hra.

Jak jsme prožili druhý a třetí den naleznete zde

Turistický pochod do Trenckovy rokle

Druhý ročník pochodu byl tentokrát směřován do údolí řeky Bobrůvky. Vlakem jsme se dostali do Nedvědice, odkud jsme se vydali na téměř 42 km dlouhou trasu. První zastávka byla na hradě Pernštejně. Odtud jsme se vydali dále po turistické trase směrem do Habří a údolí řeky Bobrůvky. Zde nás zastihla průtrž mračen doprovázená kroupami. Po skončení deště jsme došli do našeho tábořiště, kde jsme u ohně sušili věci, rozložili stany a navečeřeli jsme se. Noc byla v poklidu, bez deště. Druhý den jsme se vydali směr Skryje a Dolní Loučky. Vzhledem k nedoschlým věcem, hlavně botám, jsme druhý den došli až do Tišnova a předčasně ukončili turistický pochod. O nic jsme se však neochudili, protože holky ušly ve dvou dnech určenou trasu na všechny tři dny. Tímto jim chci velice poděkovat a složit jim poklonu, protože ve dvou dnech ušly téměř 42 km, i za takto nepříznivých podmínek. Z Tišnova jsme jeli vlakem do Brna, kde jsme se rozloučili. Mockrát děkujeme za účast a pozitivní přístup k akci.

Letní výcvikový kurz Prudká 22.–24. 5. 2018

Ve dnech 22.–24. května jsme se zúčastnili letního výcvikového pobytu na Prudké, poblíž města Doubravník.


Po příjezdu jsme se ubytovali v chatkách a připravili se na následující program. Zahráli jsme si hru Loupežníci, při které šlo o rychlost a paměť. Následovala večeře, po ní odpočinek a večer jsme se ohřáli u táboráku. Druhý den jsme začali vydatnou snídaní a celé dopoledne strávili zábavným programem na hřišti. Jedna z aktivit spočívala v tom, že po hřišti bylo rozmístěno pět vysílaček, které pan učitel Seman prozváněl. Naším úkolem bylo zvednout vysílačku a zahlásit barvu týmu, čímž jsme získali body. Mezitím jsme však vedli boje s ostatními týmy, protože týmů bylo víc než vysílaček. Po obědě jsme se rozdělili na dvě skupinky. Jedna šla na procházku, zatímco druhá měla aktivity na hřišti. Celé dny jsme měli možnost využít bazén nebo se občerstvit v místním kiosku. Třetí den panovala odjezdová nálada, ale i tak jsme se dobře bavili. Poslední aktivitou byl běh pohádkovým lesem s úkolem zapamatovat si pořadí pohádkových postav.

Tento pobyt jsme si naplno užili a těšíme se na další dobrodružství.

Michaela Hrdinová, Markéta Troppová a Barbora Tušilová 2.C

Rozmarné léto uprostřed Lužánek

Dne 9. května 2018 jsme v dopoledních hodinách navštívili divadelní představení Rozmarné léto. Žáci 3. ročníku si osvěžili své znalosti z hodin literatury a v cirkusovém šapitó, kde se inscenace odehrávala, se přenesli do prostředí lázní v Krokových Varech. Vančurovu literární předlohu divadelníci pojali jako cirkus se slovy a žonglování s větami, doprovázené akrobatickými kousky a kouzelnickými triky. Jejich výkony byly chvílemi až obdivuhodné!
Zhlédnutí takto nevšedně pojatého divadelního představení přispělo nejen k obohacení výuky, ale stalo se také příjemným kulturním zážitkem pro všechny zúčastněné.

Mgr. Dagmar Gallistlová
vyučující ČJL

Spolupracující firmy

Kontaktujte nás

Střední škola
grafická Brno,
příspěvková organizace

Šmahova 364/110
627 00 Brno

IZO: 226467

Telefon: 517 810 126
E-mail: info@ssgbrno.cz

Ochrana osobních údajů